Εξοικονομω κατ’οικον

Η εταιρία HomeGas αναλαμβάνει να χρηματοδοτήσει το 100% του έργου ενεργειακής αναβάθμισης της κατοικίας σας μέσω του προγράμματος ¨ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ ΚΑΤ΄ΟΙΚΟΝ¨, χωρίς καμμία οικονομική συμμετοχή του ιδιοκτήτη.

Τι είναι το Πρόγραμμα “Εξοικονομώ κατ’ Οίκον”;

Πρόκειται για συγχρηματοδοτούμενο πρόγραμμα στο οποίο μπορούν να ενταχθούν διαμερίσματα, μονοκατοικίες και πολυκατοικίες που διαθέτουν οικοδομική άδεια ή άλλο νομιμοποιητικό έγγραφο και κατατάσσονται ενεργειακά σε κατηγορία μικρότερη ή ίση της Δ. Μια κατοικία θεωρείται επιλέξιμη, εφόσον υφίσταται νόμιμα και εφόσον χρησιμοποιείται ως κύρια κατοικία του αιτούντα.

Το Πρόγραμμα παρέχει κίνητρα στους ωφελούμενους να πραγματοποιήσουν τις πιο σημαντικές παρεμβάσεις για να βελτιώσουν την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού τους και ταυτόχρονα συμβάλλει στην επίτευξη των ενεργειακών και περιβαλλοντικών στόχων της χώρας, εξασφαλίζοντας με την ολοκλήρωσή του, εξοικονόμηση ενέργειας έως 1 δισ. κιλοβατώρες (kWh) ετησίως.

Ποιες κατοικίες θεωρούνται επιλέξιμες;

Επιλέξιμη θεωρείται μια κατοικία, η οποία πληρεί όλα τα παρακάτω κριτήρια:

 • Φέρει οικοδομική άδεια
 • Χρησιμοποιείται ως κύρια κατοικία, όπως προκύπτει από τα στοιχεία της πλέον πρόσφατης (πριν την υποβολή της αίτησης) εκκαθαρισμένης δήλωσης φορολογίας εισοδήματος (Ε1), του προσώπου που τη χρησιμοποιεί. Αν ο ενδιαφερόμενος δεν κατοικεί στην επιλέξιμη κατοικία αλλά την νοικιάζει σε τρίτο, θα πρέπει ο μισθωτής να τη δηλώνει ως την κύρια κατοικία του.
 • Υφίσταται νόμιμα. Στην περίπτωση που ο ιδιοκτήτης της κατοικίας δε διαθέτει οικοδομική άδεια ή αυτή δεν ανταποκρίνεται στην τρέχουσα κατάσταση της κατοικίας, θα πρέπει να προσκομισθεί σχετικό νομιμοποιητικό έγγραφο, από το οποίο να προκύπτει ότι η εν λόγω κατοικία υφίσταται νόμιμα
 • Έχει καταταχθεί βάσει του Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ), το οποίο έχει εκδοθεί μετά την 26.11.2017 (27.11.2017 η ημερομηνία ενεργοποίησης του πληροφοριακού συστήματος έκδοσης Πιστοποιητικών Ενεργειακής Απόδοσης βάσει του ΚΕνΑΚ που έχει εγκριθεί με την απόφαση ΔΕΠΕΑ/οικ. 178581/30.06.2017, ΦΕΚ Β’ 2367/12.07.2017) σε κατηγορία χαμηλότερη ή ίση της Δ.
 • Δεν έχει κριθεί κατεδαφιστέο.

Ποιοι δικαιούνται να ενταχθούν στο Πρόγραμμα;

Δικαίωμα συμμετοχής στο Πρόγραμμα έχουν μόνο φυσικά πρόσωπα που:

 • έχουν δικαίωμα κυριότητας (πλήρους ή ψιλής) ή επικαρπίας σε επιλέξιμη κατοικία,
 • πληρούν τα εισοδηματικά κριτήρια των παρακάτω κατηγοριών.

60% Κατηγορία 1

 • Ατομικό εισόδημα: έως 10.000€
 • Οικογενειακό εισόδημα: έως 20.000€
 • Αύξηση επιχορήγησης ανά εξαρτώμενο τέκνο 5%
 • Μέγιστο ποσοστό επιχορήγησης: 70%

50% Κατηγορία 2

 • Ατομικό εισόδημα: από 10.001€ έως 15.000€
 • Οικογενειακό εισόδημα: 20.001€ έως 25.000€
 • Αύξηση επιχορήγησης ανά εξαρτώμενο τέκνο 5%
 • Μέγιστο ποσοστό επιχορήγησης: 70%

40% Κατηγορία 3

 • Ατομικό εισόδημα: από 10.000€
 • Οικογενειακό εισόδημα: 15.001€ έως 20.000€
 • Αύξηση επιχορήγησης ανά εξαρτώμενο τέκνο 5%
 • Μέγιστο ποσοστό επιχορήγησης: 70%

35% Κατηγορία 4

 • Ατομικό εισόδημα: από 20.001€ έως 25.000€
 • Οικογενειακό εισόδημα: 30.001€ έως 35.000€
 • Αύξηση επιχορήγησης ανά εξαρτώμενο τέκνο 5%
 • Μέγιστο ποσοστό επιχορήγησης: 70%

30%Κατηγορία 5

 • Ατομικό εισόδημα: από 25.001€ έως 30.000€
 • Οικογενειακό εισόδημα: 35.001€ έως 40.000€
 • Αύξηση επιχορήγησης ανά εξαρτώμενο τέκνο 5%
 • Μέγιστο ποσοστό επιχορήγησης: 50%

25% Κατηγορία 6

 • Ατομικό εισόδημα: από 30.001€ έως 35.000€
 • Οικογενειακό εισόδημα: 40.001€ έως 45.000€
 • Αύξηση επιχορήγησης ανά εξαρτώμενο τέκνο 5%
 • Μέγιστο ποσοστό επιχορήγησης: 50%

Το Πρόγραμμα απευθύνεται σε πολίτες/ωφελούμενους, οι οποίοι, εισοδηματικά, εντάσσονται σε επτά κατηγορίες, με διακριτά κίνητρα ανά κατηγορία. Συγκεκριμένα:

Ωφελούμενοι – Κίνητρα Κατηγορίας 1: οι Ωφελούμενοι των οποίων το ατομικό δηλωθέν εισόδημα δεν ξεπερνά τις 10.000€ ή το οικογενειακό δηλωθέν εισόδημα δεν ξεπερνά τις 20.000€. Για την κατηγορία αυτή, τα κίνητρα περιλαμβάνουν επιχορήγηση ύψους 60%, επί του τελικού επιλέξιμου προϋπολογισμού με αύξηση επιχορήγησης 5% ανά εξαρτώμενο τέκνο, με μέγιστο ποσοστό επιχορήγησης το 70%.

Ωφελούμενοι – Κίνητρα Κατηγορίας 2: Οι ωφελούμενοι των οποίων το ατομικό δηλωθέν εισόδημα είναι μεγαλύτερο των 10.001 € και δεν ξεπερνά τις 15.000€ ή το οικογενειακό δηλωθέν εισόδημα είναι μεγαλύτερο των 20.001€ και δεν ξεπερνά τις 25.000€. Για την κατηγορία αυτή, τα κίνητρα περιλαμβάνουν επιχορήγηση ύψους 50% , επί του τελικού επιλέξιμου προϋπολογισμού με αύξηση επιχορήγησης 5% ανά εξαρτώμενο τέκνο, με μέγιστο ποσοστό επιχορήγησης το 70%.

Ωφελούμενοι – Κίνητρα Κατηγορίας 3: Οι ωφελούμενοι των οποίων το ατομικό δηλωθέν εισόδημα είναι μεγαλύτερο των 15.001€ και δεν ξεπερνά τις 20.000€ ή το οικογενειακό δηλωθέν εισόδημα είναι μεγαλύτερο των 25.001€ και δεν ξεπερνά τις 30.000€. Για την κατηγορία αυτή, τα κίνητρα περιλαμβάνουν επιχορήγηση ύψους 40% , επί του τελικού επιλέξιμου προϋπολογισμού με αύξηση επιχορήγησης 5% ανά εξαρτώμενο τέκνο, με μέγιστο ποσοστό επιχορήγησης το 70%.

Ωφελούμενοι – Κίνητρα Κατηγορίας 4: Οι ωφελούμενοι των οποίων το ατομικό δηλωθέν εισόδημα είναι μεγαλύτερο των 20.001€ και δεν ξεπερνά τις 25.000€ ή το οικογενειακό δηλωθέν εισόδημα είναι μεγαλύτερο των 30.001€ και δεν ξεπερνά τις 35.000€. Για την κατηγορία αυτή, τα κίνητρα περιλαμβάνουν επιχορήγηση ύψους 35% , επί του τελικού επιλέξιμου προϋπολογισμού με αύξηση επιχορήγησης 5% ανά εξαρτώμενο τέκνο, με μέγιστο ποσοστό επιχορήγησης το 70%.

Ωφελούμενοι – Κίνητρα Κατηγορίας 5: Οι ωφελούμενοι των οποίων το ατομικό δηλωθέν εισόδημα είναι μεγαλύτερο των 25.001€ και δεν ξεπερνά τις 30.000€ ή το οικογενειακό δηλωθέν εισόδημα είναι μεγαλύτερο των 35.001€ και δεν ξεπερνά τις 40.000€. Για την κατηγορία αυτή, τα κίνητρα περιλαμβάνουν επιχορήγηση ύψους 30% , επί του τελικού επιλέξιμου προϋπολογισμού με αύξηση επιχορήγησης 5% ανά εξαρτώμενο τέκνο, με μέγιστο ποσοστό επιχορήγησης το 50%.

Ωφελούμενοι – Κίνητρα Κατηγορίας 6: Οι ωφελούμενοι των οποίων το ατομικό δηλωθέν εισόδημα είναι μεγαλύτερο των 30.001€ και δεν ξεπερνά τις 35.000€ ή το οικογενειακό δηλωθέν εισόδημα είναι μεγαλύτερο των 40.001€ και δεν ξεπερνά τις 45.000€. Για την κατηγορία αυτή, τα κίνητρα περιλαμβάνουν επιχορήγηση ύψους 25% , επί του τελικού επιλέξιμου προϋπολογισμού με αύξηση επιχορήγησης 5% ανά εξαρτώμενο τέκνο, με μέγιστο ποσοστό επιχορήγησης το 50%.

Ωφελούμενοι – Κίνητρα Κατηγορίας 7: Οι ωφελούμενοι των οποίων το ατομικό δηλωθέν εισόδημα είναι μεγαλύτερο των 35.001€ και δεν ξεπερνά τις 40.000€ ή το οικογενειακό δηλωθέν εισόδημα είναι μεγαλύτερο των 45.001€ και δεν ξεπερνά τις 50.000€. Για την κατηγορία αυτή, τα κίνητρα περιλαμβάνουν επιχορήγηση ύψους 0% .

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για κάθε κατηγορία ωφελούμενων, ως δηλωθέν εισόδημα λαμβάνεται το «συνολικό δηλωθέν εισόδημα» του τμήματος Γ «Εκκαθάριση Φ.Ε.» του εκκαθαριστικού σημειώματος φορολογίας εισοδήματος.

Ο αποδεκτός από το πρόγραμμα προϋπολογισμός παρεμβάσεων, δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 250€ ανά τετραγωνικό μέτρο κατοικίας με μέγιστο τις 25.000€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, όπως καθορίζεται με την απόφαση υπαγωγής.

Ποιες εργασίες καλύπτει το πρόγραμμα;

Θερμομόνωση κελύφους / πυλωτής

Τοποθέτηση θερμομόνωσης στο κέλυφος του κτηρίου συμπεριλαμβανομένου του δώματος / στέγης και της πιλοτής.

Αντικατάσταση λέβητα

Αντλίες θερμότητας, λέβητες αερίου, ξυλολέβητες, λέβητες πέλλετ, ενεργειακά τζάκια, λέβητες πετρελαίου.

Ενεργειακά κουφώματα

Στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνεται και η τοποθέτηση εξωτερικών σκιάστρων και κινητών προστατευτικών εξωφύλλων στα ανοίγματα (παντζούρια, ρολά)

Συστήματα παραγωγής ζεστού νερού χρήσης

Η τοποθέτηση ηλιακών συστημάτων για την παροχή ζεστού νερού χρήσης (συλλέκτης, δοχείο αποθήκευσης νερού, βάση στήριξης, σωληνώσεις, κλπ).

Συστήματα αυτομάτου ελέγχου

Θερμοστατικές κεφαλές, αντιστάθμιση, χρονοδιακόπτες, κυκλοφορητές κλπ.

Κλιματιστικά

Έως 3 κλιματιστικά ανά διαμέρισμα/μονοκατοικία.

Διαδικασία ένταξης στο πρόγραμμα

Η εταιρία μας είναι εξειδικευμένη σε όλες τις διαδικασίες που απαιτούνται για την ένταξή σας στο Πρόγραμμα “Εξοικονομώ κατ’ Οίκον”!Αναλαμβάνουμε το σχεδιασμό του έργου σας, από την αρχή έως το τέλος, σε όλα τα επιμέρους στάδιά του:

 • Συλλογή δικαιολογητικών και έκδοση 1ου ΠΕΑ (Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης)
 • Κατάθεση αίτησης υπαγωγής μέσω της ψηφιακής πλατφόρμας
 • Έγκριση αίτησης υπαγωγής
 • Λήψη δανείου από την Τράπεζα (για όσους επιθυμούν την πληρωμή της συμμετοχής τους μέσω δανείου). Εναλλακτικά, προκαταβολή ιδίας συμμετοχής από τον ωφελούμενο στον ανάδοχο του έργου.
 • Υλοποίηση εργασιών με τα έμπειρα συνεργεία της εταιρίας μας
 • Διενέργεια 2ης ενεργειακής επιθεώρησης και έκδοση του αντίστοιχου ΠΕΑ

Σε όλα τα στάδια της διαδικασίας, η εταιρία μας χρηματοδοτεί το έργο σας, έως και την τελική εκταμίευση της τράπεζας!

Επικοινωνήστε μαζί μας για να συζητήσουμε μαζί τα πάντα γύρω από το Πρόγραμμα “Εξοικονομώ κατ’ Οίκον”!

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗΣ «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΚΑΤ’ ΟΙΚΟΝ»
 1. Αστυνομική Ταυτότητα ή Διαβατήριο σε ισχύ
 2. Εκκαθαριστική Δήλωση ΕΝΦΙΑ (ΟΧΙ ΔΟΣΟΛΟΓΙΟ)
 3. Ε9 (αν υπάρχουν συν δικαιούχοι τα Ε9 όλων)
 4. Ε2 (Αν μισθώνεται το ακίνητο)
 5. Ένα λογαριασμό ηλεκτρικού ρεύματος
 6. Οικοδομική άδεια ή αντίστοιχο νομιμοποιητικό έγγραφο
 7. Τοπογραφικό
 8. Κάτοψη ακινήτου
 9. Έγγραφα Κτηματολογίου
 10. Καταχώρηση στο Υποθηκοφυλακείο (αν είναι πρόσφατη απόκτηση ακινήτου)
 11. Τίτλος ιδιοκτησίας – Συμβόλαιο
 12. Βεβαίωση ταυτοποίησης ακινήτου από τις τεχνικές υπηρεσίες του Δήμου στο οποίο ανήκει το ακίνητο μαζί με την αίτηση που κατατέθηκε . (Μόνο σε περίπτωση που η τωρινή διεύθυνση ή/και ο αριθμός του ακινήτου δεν αντιστοιχούν στα αντίστοιχα που αναφέρονται στην οικοδομική άδεια)
 13. Εκκαθαριστικό σημείωμα (για εισοδήματα 2018)
 14. Φορολογική δήλωση (έντυπο Ε1) (για εισοδήματα 2018)
 15. Ε3 για ελεύθερους επαγγελματίες (για εισοδήματα 2018)
 16. Μαζί με τα παραπάνω στοιχεία ενημερώστε μας για το υποκατάστημα της συνεργαζόμενής τράπεζας που επιθυμείτε (κωδικό υποκαταστήματος)
 17. Σε περίπτωση που έχετε προβεί σε νομιμοποίηση αυθαίρετων τετραγωνικών μέτρων του ακίνητου , χρειάζονται όλα τα νομιμοποιητικά έγγραφα

*Όλα τα παραπάνω χρειάζονται σε μορφή PDF (όχι αρχεία εικόνας) ξεχωριστά το κάθε αρχείο για να ανεβούν στην πλατφόρμα του υπουργείου .