Homegas Ανακαίνιση

Services

Υπηρεσίες

Συντήρηση λέβητα φυσικού αερίου

Ο βαθμός απόδοσης και η ασφάλεια των εγκαταστάσεων θέρμανσης διασφαλίζεται πρωτίστως από τον τακτικό έλεγχο της εγκατάστασης και την προγραμματισμένη συντήρηση του συστήματος θέρμανσης από εξουσιοδοτημένο και άρτια καταρτισμένο τεχνικό προσωπικό με τις κατάλληλες άδειες όπως ορίζει η Ελληνική και Ευρωπαϊκή νομοθεσία..

Η συντήρηση του συστήματος θέρμανσης και ειδικότερα του λέβητα φυσικού αερίου μεγιστοποιεί το βαθμό απόδοσης του συστήματος και διατηρεί το λέβητα πολύ κοντά στα μέγιστα εργοστασιακά επίπεδα βαθμού απόδοσης και εξοικονόμησης ενέργειας.

Η ετήσια προγραμματισμένη συντήρηση λέβητα φυσικού αερίου περιλαμβάνει:

 • Καθαρισμό του θαλάμου καύσεως από τα υπολείμματα της καύσης
 • Έλεγχο του πρωτεύοντα και δευτερεύοντα εναλλάκτη θερμότητας
 • Έλεγχο και καθαρισμό του ανεμιστήρα
 • Έλεγχο και καθαρισμό του κυκλοφορητή
 • Έλεγχο και καθαρισμό της τρίοδης βάνας
 • Έλεγχος των αισθητήρων
 • Έλεγχος του πιεζοστάτη αέρα
 • Έλεγχος του δοχείου διαστολής
 • Έλεγχος και ρύθμιση της ισχύος στην θέρμανση και στο ζεστό νερό
 • Έλεγχο στεγανότητας της γραμμής αερίου
 • Έλεγχος των υδραυλικών κυκλωμάτων του συστήματος
 • Μέτρηση του CO, CO2, NOX, S, και του βαθμού απόδοσης της εστίας καύσης.

Πολλές φορές κατά την διάρκεια της συντήρησης παρατηρείται μικρή ροή ζεστού νερού στην έξοδο από μία βρύση, ( κάτω από 10lit/min). Αυτό οφείλεται στην επικάθηση αλάτων στον δευτερεύων εναλλάκτη παραγωγής ζεστού νερού χρήσης, σε αυτήν την περίπτωση και εφόσον το κρίνει απαραίτητο ο τεχνικός, είναι καλό να πραγματοποιείται χημικός καθαρισμός του εναλλάκτη με σκοπό την βελτίωση του βαθμού αποδόσεως όσων αφορά και την ανταλλαγή θερμότητας από τον πρωτεύων εναλλάκτη στο δευτερεύων, και την μέγιστη παροχή νερού προς τον τελικό καταναλωτή.

Υπάρχουν περιπτώσεις όπου ο δευτερεύων εναλάκτης είναι σχεδόν φραγμένος από άλατα, σε αυτήν την περίπτωση προχωράμε στην αντικατάσταση του.

Τεχνικές για να μεγιστοποιήσουμε την απόδοση ενός συστήματος θέρμανσης με λέβητα φυσικού αερίου και την διάρκεια ζωής του συστήματος.

 • Να μην έχουμε μεγάλες θερμοκρασιακές διαφορές στον θερμαινόμενο χώρο κατά την διάρκεια της περιόδου θέρμανσης (θερμοστάτης χώρου σε όλο το 24ωρω να μην υπερβαίνει τους 2 βαθμούς διαφορά)
 • Είναι καλό σε χώρους όπου δεν χρησιμοποιούνται η χρησιμοποιούνται ελάχιστες ώρες να τοποθετήσουμε θερμοστατικές κεφαλές στα σώματα με σκοπό την εξοικονόμηση ενέργειας.
 • Σε περίπτωση που κάποιος χώρος δεν θερμαίνεται ομοιόμορφα με τους υπόλοιπους να γίνει έλεγχος των θερμικών απωλειών και ενδεχόμενος αντικατάσταση του θερμαντικού σώματος.
 • Αν στο σπίτι έχουμε πάνω από δύο θερμικές ζώνες καλό θα είναι να λειτουργούνε εντελώς ανεξάρτητα (αυτονόμηση των χώρων).
 • Σε περίπτωση που οι απώλειες σε έναν χώρο υπερβαίνουν τα 100watt/m2 καλό είναι να σκεφτούμε τρόπους θερμομόνωσης του κτιρίου.
 • Για την χρήση του ζεστού νερού είναι καλό να μην το ρυθμίζουμε πάνω από τους 43 βαθμούς, (αποφεύγουμε σε μεγάλο βαθμό την επικάθιση αλάτων στον εναλλάκτη).
 • Απαραίτητη προϋπόθεση για την βέλτιστη λειτουργία συστήματος θέρμανσης είναι η ποιότητα του νερού στο κλειστό κύκλωμα.

Θα πρέπει όλες οι εγκαταστάσεις να περιέχουν μαγνητικό φίλτρο προστασίας του λέβητα και ειδικότερα του θαλάμου καύσης /κυκλοφορητή / τρίοδης βάνας από ρινίσματα σιδήρου που περιφέρονται στο κλειστό κύκλωμα της θέρμανσης λόγο της οξείδωσης των σωμάτων και των σωληνώσεων. Στην περίπτωση που δεν τοποθετούμε φίλτρο στην εγκατάσταση το αποτέλεσμα είναι η σταδιακή φθορά των κινούμενων  μηχανικών εξαρτημάτων του λέβητα, ταυτόχρονα γίνεται επικάθηση στα τοιχώματα του εναλλάκτη ιζημάτων με αποτέλεσμα την μείωση του βαθμού αποδόσεως του λέβητα (λόγω της ανταλλαγής θερμότητας μεταξύ δύο ρευστών συστημάτων). Το χειρότερο της επικάθησης ιζήματος πάνω στον εναλλάκτη είναι να τρυπήσει ο εναλλάκτης από υπερθέρμανση και το κόστος αντικατάστασης να είναι πλέον ασύμφορο.

Για την διατήρηση του συστήματος φυσικού αερίου (λέβητα και τα παρελκόμενα) κοντά στα εργοστασιακά δεδομένα θα πρέπει οι λέβητες να συντηρούνται κάθε χρόνο μόνο από εξειδικευμένους τεχνικούς αερίων καυσίμων με θεωρητικό και πρακτικό υπόβαθρο πάνω στο περίπλοκο σύστημα θέρμανσης με λέβητες φυσικού αερίου.

Συντήρηση κλιματιστικού

Η Home Gas πραγματοποιεί την συντήρηση οποιουδήποτε κλιματιστικού, πάντα προς όφελος του πελάτη. Η συντήρηση των κλιματιστικών είναι ο μόνος τρόπος για την προφύλαξη από τυχόν μύκητες, ιούς & μικρόβια που μπορεί να διοχετευτούν στον αέρα του χώρου μας από το κλιματιστικό, (π.χ. νόσος των Λεγεωνάριων) και την καλύτερη λειτουργία των μηχανημάτων.


Με την τακτική συντήρηση επιτυγχάνουμε


• Μέγιστη απόδοση λειτουργίας του κλιματιστικού
• Εξοικονόμηση ενέργειας ηλεκτρικού ρεύματος
• Προστασία περιβάλλοντος
• Απολύμανση και καταπολέμηση εστιών μικροβίων
• Πρόληψη βλαβών για αδιάλειπτη λειτουργία
• Καλύτερη ποιότητα ψυχόμενων προϊόντων
• Έλεγχο τυχόν διαρροών ψυκτικού ρευστού – προστασία περιβάλλοντος

Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να τηρούνται οι προδιαγραφές που δίνουν οι κατασκευάστριες εταιρείες (1 φορά το χρόνο). Σε χώρους επαγγελματικούς η συντήρηση θα πρέπει να γίνεται τουλάχιστον 2 φορές το χρόνο.


Τα βήματα της διαδικασίας του καθαρισμού είναι τα παρακάτω


• Καθαρισμός φίλτρων,
• Έλεγχος πιέσεων κλιματιστικών μονάδων
• Χημικός καθαρισμός των στοιχείων των εσωτερικών μονάδων
• Χημικός καθαρισμός των εξωτερικών μονάδων
• Έλεγχος πληρότητας σε φρέον
• Έλεγχος ηλεκτρονικών και ηλεκτρικών μερών την μηχανημάτων
• Έλεγχος ανεμιστήρων
• Μικροβιοκτονικός καθαρισμός εσωτερικού στοιχείου, με υγρό τα οποίο: καθαρίζει, απολυμαίνει και εξαφανίζει οσμές από χώρους συνωστισμού και παραμονής κοινού.
• Λίπανση των απαιτούμενων μηχανικών μερών
• Έγγραφη βεβαίωση συντήρησης & σωστής λειτουργίας ψύξης /κλιματισμού επαγγελματικών και μη χώρων.


Η συντήρηση των κλιματιστικών μονάδων γίνεται μόνο από έμπειρους διπλωματούχος ψυκτικούς, για


• Πληρέστερη τεχνογνωσία
• Ποιότητα εργασιών & υλικών
• Τήρηση κανόνων & προδιαγραφών
• Ασφάλεια για τους χρήστες & τα μηχανήματα
• Υπεύθυνη τεχνική κάλυψη μετά το τέλος των εργασιών

Υπηρεσία Έκδοσης Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης (Π.Ε.Α.)

Η  Διενέργεια της ενεργειακής επιθεώρησης αποτελεί μια μέτρηση της ενεργειακής απόδοσης ενός κτηρίου. Το τελικό ζητούμενο της ενεργειακής επιθεώρησης, το οποίο θα αποτυπωθεί και στο ενεργειακό πιστοποιητικό, είναι η κατάταξη του κτιρίου αναφορικά με την  ενεργειακή του κατανάλωση.

Το ενεργειακό πιστοποιητικό θα εκδοθεί σύμφωνα με τον κανονισμό Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων ( Κ.Εν.Α.Κ.). Εκδίδεται από πιστοποιημένο Ενεργειακό Επιθεωρητή, μετά την διενέργεια ενεργειακής επιθεώρησης της κτιριακής εγκατάστασης, προκειμένου να πιστοποιήσει την ενεργειακή αποδοτικότητα αυτής.

Η υπηρεσία αφορά αποκλειστικά κατοικίες έως 150m2.

Υπηρεσία Χορήγησης Ηλεκτρολογικού Σχεδίου (Υ.Δ.Ε.)

Η υπηρεσία αφορά την χορήγηση Υπεύθυνης Δήλωσης Εγκαταστάτη (Υ.Δ.Ε.) εσωτερικής Ηλεκτρολογικής Εγκατάστασης, σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση υπ. αριθ. Φ.50/503/168/19.04.2011 (ΦΕΚ Β’ 844/16.05.2011). Η Υ.Δ.Ε. είναι υποχρεωτική από την Ελληνική νομοθεσία. Εκδίδεται από αδειούχο ηλεκτρολόγο εγκαταστάτη μετά τη διενέργεια ελέγχου ή επανελέγχου μιας εσωτερικής ηλεκτρικής εγκατάστασης προκειμένου να πιστοποιήσει την ασφαλή και απρόσκοπτη λειτουργία αυτής. Η υπηρεσία περιλαμβάνει όλες τις απαραίτητες μετρήσεις και ελέγχους που απαιτούνται στο πλαίσιο έκδοσης της Υ.Δ.Ε.